ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
    เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการ “ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดกระบี่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น และมีขีดสมรรถนะสูง รองรับบทบาทภารกิจตามนโยบายประธานศาลฎีกา ซึ่งทั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์     ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๘ ในการนี้ นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดปานุราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่./